Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Via onze site worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Ronde van Kloosterburen vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het reserveren verkrijgen wij bepaalde gegevens van u om een reservering te kunnen maken. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd
 • geslacht;
 • emailadres.

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om u eventueel een bevestiging te sturen van uw inschrijving.
 • om op de hoogte te stellen in het geval van calamiteiten bij uw inschrijving.
 • om u te verzekeren via de KNWU
 • om u in te delen in een wedstrijd categorie
 • indien het vrijwilligers betreft,om u op de hoogte brengen van vergaderingen
 • om u op de hoogtete  brengen van een werkrooster.

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt alleen doorgegeven aan de KNWU. Startlijsten worden gepubliceerd op de site van de rondevankloosterburen, in de Ommelander Courant en worden uitgereikt bij de start.

Na de wedstrijden  worden de adresgegevens door ons vernietigd, Alleen naam en woonplaats worden gepubliceerd in de uitslagen lijst.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met onze privacyverklaring?
Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen per email:info@rondevankloosterburen.nl

Communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van de ronde van kloosterburen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of uzelf uitschrijven voor onze communicatie per e-mail.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie over uw inschrijving of taken als vrijwilliger  ontvangen, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over zaken die verband houden met uw inschrijving of taken als vrijwilliger..

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
In het kader van de inschrijving van de verschillende wedstrijden worden uw naam en woonplaats en inschrijfnummer gepubliceerd op onze site. Wij publiceren uw adres niet. In de uitslagen lijst wordt uw naam en woonplaats gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
Wij geven adres gegevens van renners en vrijwilligers door aan de KNWU  dit i.v.m. met de verzekering. De persoonlijke gegevens van de winnaars van de Dikke Banden Race worden door gegeven aan de KNWU voor deelname aan de landelijke finale wedstrijd. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketing doeleinden.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard vanaf het moment van inschrijven tot de wedstrijden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over onze privacyverklaring, ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan alstublieft contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Ronde van Kloosterburen
Email:info@rondevankloosterburen.nl